โครงการชลประทานมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
4
25.69
0.00
9.71
15.96
62.12%
รวม
4
25.69
0.00
9.71
15.96
62.12%
×