โครงการชลประทานมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.96
0.00
0.00
0.96
100.00%
รายจ่ายลงทุน
1
8.27
0.00
6.46
1.81
21.94%
รวม
3
9.23
0.00
6.46
2.77
30.04%
×