ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
1
4.63
0.00
0.00
4.63
100.00%
รวม
1
4.63
0.00
0.00
4.63
100.00%
×