แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
8
125.02
0.00
0.00
123.38
98.69%
รวม
8
125.02
0.00
0.00
123.38
98.69%
×