แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
3
49.38
0.00
4.47
44.91
90.94%
รวม
3
49.38
0.00
4.47
44.91
90.94%
×