แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
2
4.81
0.00
0.00
4.81
100.00%
รวม
2
4.81
0.00
0.00
4.81
100.00%
×