สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.20
0.00
0.00
0.20
100.00%
รายจ่ายลงทุน
18
23.51
0.00
5.72
17.54
74.61%
รวม
19
23.71
0.00
5.72
17.74
74.82%
×