สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.12
0.00
0.00
0.12
100.00%
รายจ่ายลงทุน
2
5.20
0.00
3.35
1.85
35.51%
รวม
3
5.32
0.00
3.35
1.97
36.97%
×