ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
1
0.48
0.00
0.48
0.00
0.00%
รวม
1
0.48
0.00
0.48
0.00
0.00%
×