สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.19
0.00
0.00
0.19
100.00%
รวม
3
0.19
0.00
0.00
0.19
100.00%
×