สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
4
24.87
0.00
14.88
9.95
40.01%
รวม
4
24.87
0.00
14.88
9.95
40.01%
×