สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.16
0.00
0.00
0.16
100.00%
รายจ่ายลงทุน
4
24.52
0.00
24.51
0.01
0.04%
รวม
5
24.68
0.00
24.51
0.17
0.68%
×