สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
85
189.15
0.00
108.24
89.31
47.22%
รวม
85
189.15
0.00
108.24
89.31
47.22%
×