���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
83
204.89
0.00
19.21
176.64
86.22%
รวม
83
204.89
0.00
19.21
176.64
86.22%
×