สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
6
2.32
0.00
0.02
2.31
99.20%
รายจ่ายลงทุน
80
19.96
0.00
6.25
13.69
68.57%
รวม
86
22.28
0.00
6.27
15.99
71.77%
×