สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
6
8.14
0.00
6.72
1.42
17.47%
รายจ่ายลงทุน
110
14.27
0.00
7.87
6.40
44.86%
รวม
116
22.41
0.00
14.59
7.82
34.91%
×