สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
7
3.13
0.00
0.00
3.13
100.00%
รายจ่ายลงทุน
182
16.92
0.00
4.72
12.21
72.13%
รวม
189
20.05
0.00
4.72
15.34
76.48%
×