สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00%
รายจ่ายลงทุน
42
3.12
0.00
1.31
1.81
58.02%
รวม
43
3.12
0.00
1.31
1.81
57.92%
×