สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
7
2.24
0.00
0.00
2.24
100.00%
รายจ่ายลงทุน
81
5.83
0.00
3.08
2.75
47.23%
รวม
88
8.07
0.00
3.08
5.00
61.89%
×