��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� 3

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
2.09
0.00
0.00
2.09
100.00%
รายจ่ายลงทุน
23
10.39
0.00
0.16
10.23
98.47%
รวม
26
12.48
0.00
0.16
12.32
98.73%
×