������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
1
15.43
0.00
6.43
9.00
58.33%
รวม
1
15.43
0.00
6.43
9.00
58.33%
×