สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.04
0.00
0.01
1.03
98.66%
รายจ่ายลงทุน
1
0.18
0.00
0.00
0.18
100.00%
รวม
3
1.22
0.00
0.01
1.21
98.86%
×