สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.80
0.00
0.22
0.58
72.86%
รายจ่ายลงทุน
13
1.49
0.00
1.49
0.00
0.00%
รวม
16
2.29
0.00
1.71
0.58
25.46%
×