วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
7
1.94
0.00
0.32
1.61
83.34%
รวม
7
1.94
0.00
0.32
1.61
83.34%
×