วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.07
0.00
0.01
0.00
0.00%
รวม
2
0.07
0.00
0.01
0.00
0.00%
×