������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
1
10.08
0.00
7.72
2.37
23.46%
รวม
1
10.08
0.00
7.72
2.37
23.46%
×