สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
4
15.26
0.00
0.00
15.26
99.99%
รายจ่ายลงทุน
1
34.05
0.00
8.81
25.24
74.14%
รวม
5
49.30
0.00
8.81
40.50
82.14%
×