สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
1.93
0.00
0.00
1.93
100.00%
รายจ่ายลงทุน
3
12.43
0.00
9.84
2.11
16.93%
รวม
4
14.36
0.00
9.84
4.04
28.10%
×