������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.19
0.00
0.00
0.19
100.00%
รายจ่ายลงทุน
2
22.00
0.00
20.46
1.54
7.00%
รวม
4
22.19
0.00
20.46
1.73
7.80%
×