มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
504.26
0.00
442.12
61.17
12.13%
รายจ่ายลงทุน
20
101.23
0.00
64.68
36.55
36.10%
รวม
22
605.49
0.00
506.81
97.72
16.14%
×