มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
2.55
0.00
2.29
0.26
10.36%
รายจ่ายลงทุน
1
80.94
0.00
80.94
0.00
0.00%
รวม
4
83.49
0.00
83.22
0.26
0.32%
×