มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.20
0.00
0.20
0.00
0.00%
รายจ่ายลงทุน
17
93.25
0.00
80.08
13.16
14.12%
รวม
18
93.44
0.00
80.28
13.16
14.09%
×