������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
3.73
0.00
2.27
1.02
27.39%
รายจ่ายลงทุน
14
69.56
0.00
52.57
17.00
24.43%
รวม
17
73.29
0.00
54.84
18.02
24.58%
×