ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
6.02
0.00
0.02
6.00
99.60%
รายจ่ายลงทุน
9
77.70
0.00
12.63
65.06
83.74%
รวม
10
83.72
0.00
12.66
71.06
84.88%
×