ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
3.10
0.00
0.00
3.10
100.00%
รายจ่ายลงทุน
6
13.51
0.00
13.20
0.31
2.30%
รวม
8
16.61
0.00
13.20
3.41
20.51%
×