งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.23
0.00
0.00
0.23
100.00%
รายจ่ายลงทุน
4
11.16
0.00
0.00
11.16
100.00%
รวม
5
11.39
0.00
0.00
11.39
100.00%
×