งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.60
0.00
0.10
0.50
83.89%
รายจ่ายลงทุน
19
13.59
0.00
13.21
0.38
2.78%
รวม
21
14.19
0.00
13.31
0.88
6.19%
×