องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
22
49.85
0.00
10.03
39.67
79.58%
รวม
22
49.85
0.00
10.03
39.67
79.58%
×