องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
42
96.59
0.00
79.50
17.09
17.69%
รวม
42
96.59
0.00
79.50
17.09
17.69%
×