สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
2
9.03
0.00
7.95
1.08
11.97%
รวม
2
9.03
0.00
7.95
1.08
11.97%
×