������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
2
9.61
0.00
3.82
5.79
60.23%
รวม
2
9.61
0.00
3.82
5.79
60.23%
×