เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
504.26
0.00
442.12
61.17
12.13%
3
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3
3.73
0.00
2.27
1.02
27.39%
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
2
1.04
0.00
0.01
1.03
98.65%
5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
6
2.32
0.00
0.02
2.31
99.19%
6
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
1
6.02
0.00
0.02
6.00
99.60%
7
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
4
15.26
0.00
0.00
15.26
99.99%
8
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
1
32.19
0.00
0.00
32.19
100.00%
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
7
3.13
0.00
0.00
3.13
100.00%
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
3
2.09
0.00
0.00
2.09
100.00%
11
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
1
0.23
0.00
0.00
0.23
100.00%
12
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.20
0.00
0.00
0.20
100.00%
13
โรงพยาบาลมหาสารคาม
2
0.19
0.00
0.00
0.19
100.00%
14
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
2
0.19
0.00
0.00
0.19
100.00%
15
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
5
0.15
0.00
0.00
0.15
100.00%
16
โรงเรียนวาปีปทุม
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
17
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
18
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
44
571.09
0.00
444.44
125.21
21.92%
×