เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
1
0.20
0.00
0.20
0.00
0.00%
2
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
2
0.07
0.00
0.01
0.00
0.00%
3
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00%
4
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
1
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00%
5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
1
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00%
6
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
2.55
0.00
2.29
0.26
10.36%
7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
6
8.14
0.00
6.72
1.42
17.47%
8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
3
0.80
0.00
0.22
0.58
72.85%
9
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
7
1.94
0.00
0.32
1.61
83.34%
10
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
2
0.60
0.00
0.10
0.50
83.89%
11
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
2
3.10
0.00
0.00
3.10
100.00%
12
โรงพยาบาลมหาสารคาม
1
2.48
0.00
0.00
2.48
100.00%
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
7
2.24
0.00
0.00
2.24
100.00%
14
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
1
1.93
0.00
0.00
1.93
100.00%
15
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
1
1.37
0.00
0.00
1.37
100.00%
16
โครงการชลประทานมหาสารคาม
2
0.96
0.00
0.00
0.96
100.00%
17
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
1
0.23
0.00
0.00
0.23
100.00%
18
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
3
0.19
0.00
0.00
0.19
100.00%
19
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
1
0.16
0.00
0.00
0.16
100.00%
20
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.12
0.00
0.00
0.12
100.00%
21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
0.11
0.00
0.00
0.11
100.00%
22
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.10
0.00
0.00
0.10
100.00%
23
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
1
0.10
0.00
0.00
0.10
100.00%
24
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
1
0.09
0.00
0.00
0.09
100.00%
25
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
1
0.06
0.00
0.00
0.06
100.00%
26
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
2
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
27
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
28
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
29
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
57
27.62
0.00
9.87
17.68
64.01%
×