เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
13.68
0.00
1.10
4.49
32.80%
2
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
2
18.85
0.00
0.00
10.08
53.50%
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
7
10.85
0.00
0.00
6.22
57.35%
4
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
1
1.40
0.00
0.00
0.81
57.71%
5
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
1
0.82
0.00
0.20
0.49
59.81%
6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
3
6.10
0.00
0.00
3.72
61.01%
7
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
1
1.37
0.00
0.11
0.88
64.00%
8
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
2
49.10
0.00
0.16
33.03
67.27%
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
1
8.99
0.00
0.01
6.10
67.84%
10
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
3
10.85
0.00
0.00
7.42
68.41%
11
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
1.74
0.00
0.00
1.24
71.16%
12
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
3.10
0.00
0.00
2.28
73.71%
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
6
29.22
0.00
0.52
22.68
77.62%
14
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
2
1.96
0.00
0.08
1.67
85.02%
15
โครงการชลประทานมหาสารคาม
2
5.89
0.00
0.14
5.31
90.07%
16
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
1
1.58
0.00
0.14
1.44
91.24%
17
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
0.67
0.00
0.00
0.62
92.52%
18
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
7
4.53
0.00
0.00
4.22
93.15%
19
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
1
16.30
0.00
0.00
16.30
100.00%
20
โรงพยาบาลมหาสารคาม
1
2.48
0.00
0.00
2.48
100.00%
21
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
1
1.93
0.00
0.00
1.93
100.00%
22
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
1
0.23
0.00
0.00
0.23
100.00%
23
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
1
0.20
0.00
0.00
0.20
100.00%
24
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
1
0.16
0.00
0.00
0.16
100.00%
25
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
1
0.10
0.00
0.00
0.10
100.00%
26
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
2
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
27
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
28
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
56
192.13
0.00
2.45
134.14
69.81%
×