เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
1
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00%
2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
2.55
0.00
1.10
1.44
56.73%
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
3
0.80
0.00
0.00
0.79
98.90%
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
6
8.14
0.00
0.01
8.12
99.78%
5
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
2
3.10
0.00
0.00
3.10
100.00%
6
โรงพยาบาลมหาสารคาม
1
2.48
0.00
0.00
2.48
100.00%
7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
7
2.24
0.00
0.00
2.24
100.00%
8
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
1
1.95
0.00
0.00
1.95
100.00%
9
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
1
1.93
0.00
0.00
1.93
100.00%
10
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
7
1.90
0.00
0.00
1.90
100.00%
11
โครงการชลประทานมหาสารคาม
2
0.96
0.00
0.00
0.96
100.00%
12
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
2
0.60
0.00
0.00
0.60
100.00%
13
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
1
0.23
0.00
0.00
0.23
100.00%
14
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
1
0.20
0.00
0.00
0.20
100.00%
15
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
3
0.19
0.00
0.00
0.19
100.00%
16
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
1
0.16
0.00
0.00
0.16
100.00%
17
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.12
0.00
0.00
0.12
100.00%
18
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
0.11
0.00
0.00
0.11
100.00%
19
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.10
0.00
0.00
0.10
100.00%
20
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
1
0.10
0.00
0.00
0.10
100.00%
21
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
1
0.09
0.00
0.00
0.09
100.00%
22
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
1
0.06
0.00
0.00
0.06
100.00%
23
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
2
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
24
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
25
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
26
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
53
28.05
0.00
1.12
26.92
95.96%
×