เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
2
โรงพยาบาลมหาสารคาม
4
22.19
0.00
20.46
1.73
7.80%
3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22
605.49
0.00
506.81
97.72
16.13%
4
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
1
10.08
0.00
7.72
2.37
23.45%
5
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
17
73.29
0.00
54.84
18.02
24.58%
6
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
4
24.87
0.00
14.88
9.95
40.01%
7
โรงเรียนผดุงนารี
1
15.43
0.00
6.43
9.00
58.33%
8
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2
9.61
0.00
3.82
5.79
60.23%
9
โครงการชลประทานมหาสารคาม
4
25.69
0.00
9.71
15.96
62.11%
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
86
22.28
0.00
6.27
15.99
71.76%
11
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
19
23.71
0.00
5.72
17.74
74.82%
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
189
20.05
0.00
4.72
15.34
76.48%
13
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
22
49.85
0.00
10.03
39.67
79.58%
14
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
5
49.30
0.00
8.81
40.50
82.13%
15
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
10
83.72
0.00
12.66
71.06
84.88%
16
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
83
204.89
0.00
19.21
176.64
86.21%
17
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8
125.02
0.00
0.00
123.38
98.69%
18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
26
12.48
0.00
0.16
12.32
98.72%
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
3
1.22
0.00
0.01
1.21
98.85%
20
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
1
32.19
0.00
0.00
32.19
100.00%
21
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
2
11.48
0.00
0.00
11.48
100.00%
22
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
5
11.39
0.00
0.00
11.39
100.00%
23
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
1
6.90
0.00
0.00
6.90
100.00%
24
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
3
6.37
0.00
0.00
6.37
100.00%
25
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
2
5.46
0.00
0.00
5.46
100.00%
26
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
1
4.63
0.00
0.00
4.63
100.00%
27
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
3
0.38
0.00
0.00
0.38
100.00%
28
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
5
0.15
0.00
0.00
0.15
100.00%
29
โรงเรียนวาปีปทุม
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
30
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
31
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
533
1,458.23
0.00
692.22
753.40
51.66%
×