เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1
0.48
0.00
0.48
0.00
0.00%
2
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
2
0.07
0.00
0.01
0.00
0.00%
3
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00%
4
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
1
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00%
5
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
83.49
0.00
83.22
0.26
0.31%
6
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
5
24.68
0.00
24.51
0.17
0.67%
7
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
21
14.19
0.00
13.31
0.88
6.18%
8
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2
9.03
0.00
7.95
1.08
11.97%
9
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
18
93.44
0.00
80.28
13.16
14.08%
10
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
42
96.59
0.00
79.50
17.09
17.69%
11
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
8
16.61
0.00
13.20
3.41
20.51%
12
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
1
1.20
0.00
0.90
0.30
25.00%
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
16
2.29
0.00
1.71
0.58
25.45%
14
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
4
14.36
0.00
9.84
4.04
28.09%
15
โครงการชลประทานมหาสารคาม
3
9.23
0.00
6.46
2.77
30.04%
16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
116
22.41
0.00
14.59
7.82
34.90%
17
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
3
5.32
0.00
3.35
1.97
36.97%
18
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
85
189.15
0.00
108.24
89.31
47.21%
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
43
3.12
0.00
1.31
1.81
57.91%
20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
88
8.07
0.00
3.08
5.00
61.89%
21
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
7
1.94
0.00
0.32
1.61
83.34%
22
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3
49.38
0.00
4.47
44.91
90.94%
23
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
2
4.81
0.00
0.00
4.81
100.00%
24
โรงพยาบาลมหาสารคาม
1
2.48
0.00
0.00
2.48
100.00%
25
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
1
1.37
0.00
0.00
1.37
100.00%
26
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
1
0.35
0.00
0.00
0.35
100.00%
27
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
1
0.23
0.00
0.00
0.23
100.00%
28
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
3
0.19
0.00
0.00
0.19
100.00%
29
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
0.11
0.00
0.00
0.11
100.00%
30
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.10
0.00
0.00
0.10
100.00%
31
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
1
0.10
0.00
0.00
0.10
100.00%
32
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
1
0.09
0.00
0.00
0.09
100.00%
33
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
1
0.06
0.00
0.00
0.06
100.00%
34
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
2
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
35
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
36
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
37
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
493
655.02
0.00
456.75
206.11
31.46%
×