เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
2
0.07
0.00
0.01
0.00
0.00%
2
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00%
3
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
1
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00%
4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
83.49
0.00
78.51
4.98
5.96%
5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
5
24.68
0.00
21.43
1.84
7.46%
6
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2
9.03
0.00
7.95
1.08
11.97%
7
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
4
14.36
0.00
9.84
4.04
28.09%
8
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
8
16.61
0.00
10.56
6.05
36.40%
9
โครงการชลประทานมหาสารคาม
3
9.23
0.00
3.60
4.57
49.54%
10
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
18
93.44
0.00
43.77
49.67
53.15%
11
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
42
96.59
0.00
44.23
52.36
54.20%
12
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
3
5.32
0.00
2.39
2.93
55.10%
13
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
85
189.15
0.00
43.91
153.63
81.22%
14
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3
49.38
0.00
4.47
44.91
90.94%
15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
116
22.41
0.00
0.51
21.90
97.73%
16
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
7
1.94
0.00
0.04
1.90
97.94%
17
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
21
14.19
0.00
0.10
14.09
99.31%
18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
16
2.29
0.00
0.00
2.28
99.61%
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
43
3.12
0.00
0.01
3.12
99.83%
20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
88
8.07
0.00
0.00
8.07
99.96%
21
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
2
4.81
0.00
0.00
4.81
100.00%
22
โรงพยาบาลมหาสารคาม
1
2.48
0.00
0.00
2.48
100.00%
23
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
1
1.95
0.00
0.00
1.95
100.00%
24
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
1
1.20
0.00
0.00
1.20
100.00%
25
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1
0.48
0.00
0.00
0.48
100.00%
26
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
1
0.35
0.00
0.00
0.35
100.00%
27
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
1
0.23
0.00
0.00
0.23
100.00%
28
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
3
0.19
0.00
0.00
0.19
100.00%
29
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
0.11
0.00
0.00
0.11
100.00%
30
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.10
0.00
0.00
0.10
100.00%
31
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
1
0.10
0.00
0.00
0.10
100.00%
32
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
1
0.09
0.00
0.00
0.09
100.00%
33
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
1
0.06
0.00
0.00
0.06
100.00%
34
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
2
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
35
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
36
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
37
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
493
655.59
0.00
271.33
389.63
59.43%
×