เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
5
24.75
0.00
21.48
3.26
13.16%
2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
94.62
0.00
57.29
29.23
30.89%
3
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
20
59.44
0.00
0.00
23.67
39.82%
4
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
1
1.40
0.00
0.00
0.81
57.71%
5
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
1
0.82
0.00
0.20
0.49
59.81%
6
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
8
62.61
0.00
8.08
38.62
61.68%
7
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
1
1.37
0.00
0.11
0.88
64.00%
8
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
3
10.85
0.00
0.00
7.42
68.41%
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
16
7.59
0.00
0.00
5.21
68.66%
10
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
42
124.37
0.00
0.00
86.68
69.69%
11
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
1.74
0.00
0.00
1.24
71.16%
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
88
16.68
0.00
0.00
12.05
72.24%
13
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
4
13.87
0.00
3.70
10.17
73.31%
14
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
3.10
0.00
0.00
2.28
73.71%
15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
43
12.21
0.00
0.11
9.21
75.48%
16
โครงการชลประทานมหาสารคาม
3
13.10
0.00
2.65
10.00
76.34%
17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
116
43.49
0.00
0.52
36.95
84.95%
18
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
2
1.96
0.00
0.08
1.67
85.02%
19
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
18
98.36
0.00
7.91
85.42
86.83%
20
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
0.67
0.00
0.00
0.62
92.52%
21
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
7
4.53
0.00
0.00
4.22
93.15%
22
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
3
6.78
0.00
0.14
6.64
97.96%
23
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
85
176.97
0.00
11.04
174.34
98.51%
24
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2
48.40
0.00
0.00
48.40
100.00%
25
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
1
16.30
0.00
0.00
16.30
100.00%
26
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2
6.37
0.00
0.00
6.37
100.00%
27
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
2
4.81
0.00
0.00
4.81
100.00%
28
โรงพยาบาลมหาสารคาม
1
2.48
0.00
0.00
2.48
100.00%
29
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
1
1.20
0.00
0.00
1.20
100.00%
30
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1
0.48
0.00
0.00
0.48
100.00%
31
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
1
0.35
0.00
0.00
0.35
100.00%
32
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
1
0.23
0.00
0.00
0.23
100.00%
33
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
1
0.10
0.00
0.00
0.10
100.00%
34
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
2
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
35
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
36
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
490
862.04
0.00
113.33
631.86
73.29%
×