เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
5
24.68
0.00
18.60
6.08
24.62%
2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
83.48
0.00
57.29
26.19
31.37%
3
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
8
16.61
0.00
7.92
8.69
52.30%
4
โครงการชลประทานมหาสารคาม
3
8.17
0.00
2.51
5.65
69.22%
5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
4
13.87
0.00
3.70
10.17
73.31%
6
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
18
93.33
0.00
7.91
85.42
91.52%
7
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
85
176.97
0.00
11.04
174.34
98.51%
8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
16
2.29
0.00
0.00
2.28
99.61%
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
43
3.12
0.00
0.01
3.12
99.83%
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
116
22.41
0.00
0.01
22.39
99.91%
11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
88
8.07
0.00
0.00
8.07
99.96%
12
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
42
86.68
0.00
0.00
86.68
100.00%
13
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2
48.40
0.00
0.00
48.40
100.00%
14
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
18
14.19
0.00
0.00
14.19
100.00%
15
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2
6.37
0.00
0.00
6.37
100.00%
16
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
3
5.32
0.00
0.00
5.32
100.00%
17
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
2
4.81
0.00
0.00
4.81
100.00%
18
โรงพยาบาลมหาสารคาม
1
2.48
0.00
0.00
2.48
100.00%
19
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
1
1.95
0.00
0.00
1.95
100.00%
20
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
7
1.90
0.00
0.00
1.90
100.00%
21
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
1
1.20
0.00
0.00
1.20
100.00%
22
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1
0.48
0.00
0.00
0.48
100.00%
23
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
1
0.35
0.00
0.00
0.35
100.00%
24
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
1
0.23
0.00
0.00
0.23
100.00%
25
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
3
0.19
0.00
0.00
0.19
100.00%
26
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
0.11
0.00
0.00
0.11
100.00%
27
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.10
0.00
0.00
0.10
100.00%
28
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
1
0.10
0.00
0.00
0.10
100.00%
29
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
1
0.09
0.00
0.00
0.09
100.00%
30
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
1
0.06
0.00
0.00
0.06
100.00%
31
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
2
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
32
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
33
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
34
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
485
628.07
0.00
109.01
527.45
83.97%
×